Διαδικασία

Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ συνίσταται να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας της Αστικής Κινητικότητας -ELTIS- ενώ τα βήματα εφαρμογής του Κύκλου του ΣΒΑΚ οφείλουν πλέον να εναρμονίζονται με την τον Νόμο 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

 Σύμφωνα με το αρ. 7 του νέου νόμου για τα ΣΒΑΚ οι φάσεις και τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ είναι τα κάτωθι:

Α’ Φάση προετοιμασίας Σ.Β.Α.Κ. : Ο φορέας εκπόνησης και η ομάδα εργασίας προβαίνουν στις εξής ενέργειες

Β’ Φάση ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. (φάση Β’): Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση – υποβολή σχεδίου δράσης.

Στάδιο 6: Εξέταση Σ.Β.Α.Κ.:

3. Φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. (Φάση Γ’)

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ νοείται σαν μια συνεχής διαδικασία η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ELTIS απαρτίζεται από τριάντα δύο δραστηριότητες, έντεκα βήματα και τέσσερεις φάσεις. Η γραφική επισκόπηση της εν λόγω διαδικασίας παρουσιάζει τα βήματα αυτά σε μια λογική σειρά. Στην πράξη, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν μερικώς, παράλληλα ή να περιλαμβάνουν βρόγχους ανάδρασης (feedbackloops). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), γιανα υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες τοπικές Αρχές, έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης ΣΒΑΚ που εδράζεται σε μία διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων. Η συγκεκριμένη αλληλουχία παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου και αναφέρεται συχνά ως «Κύκλος του ΣΒΑΚ».

Το φυσικό αντικείμενο και η μεθοδολογία του ΣΒΑΚ προσδιορίζονται αναλυτικά στις Οδηγίες Εκπόνησης όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ELTIS:

http://www.eltis.org/

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται σχηματικά τα ανωτέρω :

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται εντελώς σχηματικά τα παραπάνω

ΦΑΣΗ Α’

Ο Δήμος και η ομάδα εργασίας προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

α. Συγκρότηση της ομάδας εργασίας,

β. Δημιουργία της ιστοσελίδας για την ανάρτηση του καταρτιζόμενου ΣΒΑΚ, των απόψεων των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών και απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184),

γ. Σύνθεση του δικτύου φορέων και υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής από τα μέλη του δικτύου φορέων και τον φορέα εκπόνησης. Ο Δήμος αναρτά το υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ,

δ. Συλλογή των ,σχετικών το ΣΒΑΚ, κειμένων και μελετών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου που αφορούν ή επηρεάζουν την περιοχή  παρέμβασης. 

ΦΑΣΗ Β’

Στη φάση αυτή  περιλαμβάνονται τα εξής στάδια:

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ

Στο στάδιο αυτό, η ομάδα εργασίας καθορίζει:

 • το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και των επόμενων σταδίων και  εργασιών του, και
 • το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με δράσεις για την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των μέτρων του ΣΒΑΚ Το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο συμμετοχής περιλαμβάνονται σε παραδοτέο που συντάσσεται από την ομάδα εργασίας, υποβάλλεται στον φορέα εκπόνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, πραγματοποιείται η πρώτη διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η ομάδα εργασίας συντάσσει και υποβάλλει στον Δήμο παραδοτέο το οποίο περιλαμβάνει:

 • τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας,
 • την έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας κατ’ ελάχιστον τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3, και
 • τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα δέκα (10) ετών.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων.

Το αρχικό κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου προς διαβούλευση. Η ομάδα εργασίας με τη συνεργασία του δικτύου φορέων εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων, περιλαμβανομένων και όσων έχουν υποβληθεί κατά το Στάδιο 2, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης για το επικρατέστερο σενάριο, παραδοτέο στο οποίο:

 • ορίζονται σαφώς το τελικό κοινό όραμα, οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και τα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να επιλύσει, σε διάστημα, τουλάχιστον, δεκαετίας, και
 • προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων.

Συγκεντρώνονται και προσδιορίζονται τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα μέτρα που εξυπηρετούν τον σκοπό του ΣΒΑΚ. Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων πραγματοποιείται η διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά την οποία παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί, για την υποβολή των σχολίων τους. Το δίκτυο φορέων συνεργάζεται με την ομάδα εργασίας και υποβάλλει τις απόψεις του. Για τηνολοκλήρωση του σταδίου, η ομάδα εργασίας εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων για την επιλογή των πλέον πρόσφορων μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω εξέτασης, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο κείμενο που περιλαμβάνει:

 • τα πορίσματα της δεύτερης διαβούλευσης κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας των συλλεγέντων σχολίων και,
 • τα επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης, πακέτα μέτρων, τη σύνδεσή τους με το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΣΒΑΚ, καθώς και τους σχετικούς δείκτες παρακολούθησης.

Στάδιο 5: Κατάρτιση – υποβολή σχεδίου δράσης.

Για την κατάρτιση και υποβολή του σχεδίου δράσης ακολουθούνται τα εξής:

 • Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων, καταρτίζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα επιλεγέντα μέτρα. Ο Δήμος κοινοποιεί το σχέδιο δράσης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση στους φορείς που ορίζονται στο Ν.4784/2021.
 • Αν κάποια από τις υπηρεσίες διατυπώσει τεκμηριωμένα αντιρρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή προτεινόμενου μέτρου, τις αποστέλλει στον φορέα εκπόνησης και τις κοινοποιεί στις ως άνω εμπλεκόμενες συναρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δήμος λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις.
 • Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων εξετάζει τις ως άνω αντιρρήσεις και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης τροποποιείται υποχρεωτικά σε περίπτωση διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από τον ΟΑΣΑ Α.Ε., τον ΟΣΕΘ Α.Ε. ή την Αττικό Μετρό Α.Ε.
 • Το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τον Δήμο στις ως άνω υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

Στάδιο 6: Εξέταση ΣΒΑΚ:

Μετά τον χαρακτηρισμό του σχεδίου ως ΣΒΑΚ, η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 8 αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.


Φάση Γ’

Φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων ΣΒΑΚ

 • Ο Δήμος παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης του σταδίου 5 της φάσης Β’. Προς τούτο ο Δήμος:
  • καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου ΣΒΑΚ, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ΣΒΑΚ προς ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο Δήμος γνωστοποιεί εγγράφως την έκδοση και την ανάρτηση της έκθεσης προόδου στους φορείς του Σταδίου 5 και στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 8 του Ν.4784/2021  προς ενημέρωσή τους,
  • επικαιροποιείτο σχέδιο δράσης,
  • αναθεωρεί το ΣΒΑΚ.
 • Τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου δράσης ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των ΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη σε τροποποιήσεις του υφιστάμενου χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ, που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεμποδίζεται.