Συμμετέχω στην 2η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Σερίφου

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας και αξιολόγησης.

Με την κατάρτιση του ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνηση του αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, τον συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με αυτή την έννοια το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλης.

Με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος Σερίφου έχει ως στόχο:
− Τη σφαιρική προσέγγιση των πτυχών της έννοιας της βιωσιμότητας, με έμφαση στην κοινωνική- περιβαλλοντική αλλά και οικονομική βιωσιμότητα, που σε συνάρτηση με το σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία ασφαλών και ευχάριστων μετακινήσεων στους οικισμούς του Δήμου Σερίφου.
− Τον στοχευμένο σχεδιασμό του δικτύου μεταφορών- μετακινήσεων και της δημοτικής κινητικότητας βάσει του πως οραματιζόμαστε τη ζωή στο νησί μας.
− Την έμφαση στην στρατηγική σημασία της δημιουργίας εκτεταμένου και βιώσιμου δικτύου κινητικότητας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ανάδειξη του Δήμου Σερίφου (τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικής σημασίας, ελκυστικοί παράκτιοι χώροι με ιδιαίτερο φόρτο μετακινήσεων κατά τους θερινούς μήνες).
− Την ανάδειξη και ενθάρρυνση στην ανάπτυξη ασφαλών κεντρικών δικτύων μετακινήσεων με έντονη δραστηριότητα και ζωντάνια, που θα φιλοξενούν πολυποίκιλα ενδιαφέροντα με ευχάριστες και άνετες διαδρομές και δυνατότητες για στάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις και δραστηριότητες στο Δήμο μας.
− Τη διερεύνηση των σεναρίων :
▪ μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις,
▪ μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
▪ αύξησης του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
▪ μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
▪ αύξησης του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,
▪ μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
▪ μείωσης της του κυκλοφοριακού φόρτου

Κύριο χαρακτηριστικό του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας , είναι η διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τοπογραφικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, δημογραφικά κ.α. χαρακτηριστικά αλλά και η χρήση πολυποίκιλων εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης, όπως οι παραπάνω, με σκοπό την διερεύνηση και εύρεση προσιτών και εφικτών ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης της αστικής κινητικότητας για την βελτίωση και της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Η επίτευξη αυτού στηρίζεται στη συμμετοχική διαδικασία των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων.
Με την ανάδειξη της σημασίας της τοπικής γνώσης επιχειρείται η αξιοποίηση της με τη συμβολή Τοπική Αυτοδιοίκηση για την διερεύνηση στρατηγικών ανάπτυξης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών (πολίτες, επισκέπτες κλπ.) του χώρου. Συμπεριλαμβάνοντας διαδικασίες διαβούλευσης σε όλες τις φάσεις του σχεδίου επιχειρείται η δημιουργία μιας στρατηγικής που θα εξελίσσεται από τα αυστηρά όρια της «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) προσέγγισης σε μια ποιο ευέλικτη και ανθεκτική στρατηγική που θα προσαρμόζεται και θα συναντά τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου σύμφωνα με το όραμα ανάπτυξης του Δήμου.


Σκοπός της δράσης μας είναι να έχουμε μια προσβάσιμη και ασφαλή Σέριφο για καθένα από εμάς, με κάθε μέσο μετακίνησης. Με σεβασμό στο περιβάλλον και προτεραιότητα στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής.


Για την επίτευξη αυτού, χρειαζόμαστε τη συμβολή και συμμετοχή των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης μας στις διαδικασίες αποφάσεων για να έχουμε ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές μας ανάγκες.

Για αυτό το λόγο σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 2η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) :

2η Διαβούλευση